Privacy verklaring

Privacy verklaring

De verwerking van persoonsgegevens legt bij ons als organisatie een grote
verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. In deze privacy
verklaring geven wij inzicht in de uitgangspunten die wij toepassen bij de verwerking
van persoonsgegevens.

Introductie

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die over een geïdentificeerde natuurlijke persoon
gaan. Dit houdt in dat de gegevens direct over iemand gaan, dan wel tot een persoon te
herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan naam, adres, geboortedatum,
telefoonnummer, e-mailadres en overige informatie die iets over een persoon zeggen.

Het verwerken van persoonsgegevens

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
FloatCenter, verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:
– Op naam inboeken van reserveringen
– Versturen van een nieuwsbrief met informatie en aanbiedingen
– Versturen van bestellingen die in de webshop zijn besteld
Hoe gaan we met persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan we met persoonsgegevens om. Bovendien
kunt u ons altijd vragen hoe we met gegevens omgaan én kunt u inzage vragen in uw
gegevens. Staan uw gegevens verkeerd geregistreerd? Dan passen we ze op uw
verzoek aan.
Veilig
Persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. We zorgen ervoor dat gegevens goed
beveiligd zijn. Veilige internettransacties hebben daarbij bijzondere aandacht.
Vertrouwelijk
Wij zijn verplicht om verantwoordelijk en zorgvuldig om te gaan met
persoonsgegevens. Tevens zijn wij verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij
zorgvuldig omgaan met de gegevens die ons worden toevertrouwd. Alleen
geautoriseerd personeel mag gegevens verwerken.

Beveiligen van informatie en persoonsgegevens

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet
erop toe dat deze wet wordt nageleefd. In deze privacy verklaring vertellen we hoe wij
met deze gegevens omgaan. Mocht u meer informatie willen hebben of heeft u
specifieke vragen kunt u contact met ons opnemen.

Uw rechten

Wat zijn uw rechten?
U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. Ook kunt u ze
laten corrigeren als ze niet juist zijn. Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor
persoonlijke informatie of nieuwsbrieven kunt u dit aangeven.
Wilt u uw persoonsgegevens inzien?
U heeft het wettelijk recht op inzage in de persoonsgegevens. Een verzoek hiervoor
kan schriftelijk worden ingediend. Vaak zullen we contact opnemen om duidelijk te
krijgen welke gegevens u precies wilt zien, zodat u antwoord krijgt op uw vraag.
Wilt u uw persoonsgegevens corrigeren?
Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u ons vragen om deze gegevens aan te
passen.
Wilt u uw gegevens laten verwijderen?
U hebt het wettelijk recht te vragen gegevens uit onze administratie te verwijderen.

Als het niet gaat zoals het hoort

Datalekken
Ondanks onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd
adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat. In
deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat we daar zo snel
mogelijk van op de hoogte worden gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om
erger te voorkomen en willen indien nodig de betrokken personen informeren over
het verlies.

Heeft u nog vragen?
Met deze privacy verklaring willen we u informeren over hoe we omgaan met
persoonsgegevens. Aangezien privacy een veelomvattend thema is en soms erg
specifiek, bevat deze privacy verklaring niet alle informatie. Mocht u specifieke vragen
hebben, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Den Haag, 15 mei 2018

FloatCenter